1. Az adatkezelő adatai:

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2024. január 23. napjától visszavonásig tart.

Dobalter Kft (továbbiakban: adatkezelő), mint a yatoszerszamnagyker.hu webáruház üzemeltetője, tájékoztatja látogatóit, hogy ezen honlapokkal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató az adatkezelő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során  személyes adat kezelés megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Az adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének - amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy az adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

Az adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek.

Az adatkezelő az adatkezelés sajátosságainak figyelembevételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

Az adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Székhely

Adószám

Cégjegyzékszám /

Nyilvántartási szám

Feldolgozott adatok köre

Tevékenység

Dalányiné Huszár Eszter E.V

9313 Rábacsanak, Petőfi u. 10.

58078701-1-28

56707810

név;cím; esetlegesen adóazonosító

Könyvelés, számlázás

ATW Internet Kft.

1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1.

13471868-2-41

01-09-736956

név; e-mail cím; telefonszám

Tárhely-szolgáltató

Timár István e.v.

9400 Sopron

Lőver krt. 110. fsz./3.

66689289-1-28

 37685892

név; e-mail cím; telefonszám

weboldal fejlesztés és üzemeltetés


Delivery Solutions Kft


1033 Budapest Szentendrei út 89-95 X.ép.28730978-2-4101-09-371417név,cím, telefonszámkézbesítés

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

10901232-2-44. 

01-10-042463

név; cím; telefonszám, e-mail cm

kézbesítés
3. Adatkezelés esetei

3.1. Kapcsolatfelvétel személyesen, telefonon, e-mailen, messengeren

- Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a tevékenységünkről, Érintettek kérdéseinek megválaszolása.

- A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

- Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

- Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, amennyiben felek között adásvételi szerződés nem jön létre és az Érintett hozzájárulását nem vonja vissza, úgy a személyes adatok a kapcsolatfelvételtől számított 6 (hat) hónapon belül törlésre kerülnek.

- Adattovábbítás: nem történik.

- Adatok forrása: Érintett.

3.2. Kapcsolatfelvétel weboldalon keresztül 

- Az adatkezelés célja: A honlapon lehetőséget biztosítunk arra, hogy megrendelőink/leendő megrendelőink közvetlen kapcsolatot teremthessenek a kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóinkkal. A kapcsolatfelvételre az oldal jobb alsó sarkában, a „Kapcsolat” fülre történő kattintással közvetlenül van lehetősége.

- A kezelt adatok köre: név, telefonszám, email cím, 

- Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

- Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, amennyiben felek között adásvételi szerződés nem jön létre és az Érintett hozzájárulását nem vonja vissza, úgy a személyes adatok a kapcsolatfelvételtől számított 6 (hat) hónapon belül törlésre kerülnek.

- Adattovábbítás: nem történik.

- Adatok forrása: Érintett.

3.3. Postai úton, elektronikus úton és személyesen eljuttatott önéletrajzok, motivációs levelekben található személyes adatok kezelése

- Adatkezelés célja: Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a pályázók e-mail útján, postai úton és személyesen önéletrajzokat, motivációs leveleket küldjenek részére munkaerő felvétel, munkavállaló létszám optimalizálása céljából.

- Adatkezelés jogalapja: pályázó (Érintett) önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja).

- Kezelt adatok köre: önéletrajzban megjelölt személyes adatok, személyes meghallgatás során készített jegyzetekben szereplő személyes adatok.

- Adatkezelés időtartama: a pályázó hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 (egy) évig, amennyiben a pályázat sikeres volt úgy az önéletrajz, motivációs levél elhelyezésre kerül a munkavállaló személyi anyagában.

- Adattovábbítás: nem történik.

- Adatok forrása: Érintett.

3.4. Nem természetes személy Vásárló/Potenciális Vásárló kapcsolattartójának személyes adatai

- Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő a www.yatoszerszamnagyker.hu webáruházon keresztül nagykereskedelmi tevékenységet folytat, csak érvényes adószámmal rendelkező cégeket, viszonteladó partnereket szolgál ki, magánszemélyeket nem. A jogi személy/egyéni vállalkozó vevőkkel, potenciális vevőkkel való zavartalan üzleti kapcsolattartás céljából kezeli a vevő által megnevezett kapcsolattartó természetes személy személyes adatait. A képviseletre jogosult személyek adatai tekintetében az adatkezelés célja annak ellenőrzése és rögzítése, hogy a cég képviseletében eljáró, aláíró valóban jogosult a cég törvényes képviseletére; kapcsolattartók adatai esetében pedig a szerződésekből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során eljáró személy kijelölése.

- A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím.

- Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő és a nem természetes személy vevő jogos érdeke: GDPR 6. cikk (1) f) pontja. Érdekmérlegelési teszt készült, amelyet kérelem esetén a kapcsolattartó személy rendelkezésére bocsát az Adatkezelő.

- Jogos érdek: Harmadik személy (vásárló) és Adatkezelő jogos érdeke ugyanaz. A felek kizárólag a nem természetes személy által megjelölt természetes személyen keresztül tudnak kapcsolatot tartani egymással. Az Adatkezelőnek a fent említett célból alapvető, jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez, a partnerekkel való kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges, az előzőekben felsorolt személyes adatok kezelése.  Az Adatkezelő ugyanis ezen vevővel kizárólag a kapcsolattartón keresztül tud kapcsolatot tartani, mivel a nem természetes személyt szükségszerűen természetes személyek (jelen esetben a munkavállalók, megbízottak, egyéb jogviszonyban állók) képviselnek, akik által a jogi személyek az üzleti életben meg tudnak jelenni.

- Az adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylaton szereplő személyes adatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig őrizzük. Az egyéb számviteli bizonylaton nem szereplő személyes adatot a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük.

- Adattovábbítás: kizárólag a jogszabályban meghatározott, hatáskörrel és illetékes hatóságok részére történik, egyéb esetben az adattovábbításhoz az Érintett hozzájárulása szükséges.

- Adatok forrása: nem természetes személy vevő, vagy amennyiben a partner gazdasági társaság akkor a cégjegyzésre jogosult képviselő személye, lakcíme a társaság cégkivonatáról megismerhető (nyilvános adat).

3.5. Nem természetes személy Partner/potenciális Partner kapcsolattartójának személyes adatai

- Az adatkezelés célja: A jogi személy/egyéni vállalkozó partnerekkel (pl. beszállító, futárszolgálat) történő üzleti kapcsolattartás. A képviseletre jogosult személyek adatai tekintetében az adatkezelés célja annak ellenőrzése és rögzítése, hogy a cég képviseletében eljáró, aláíró valóban jogosult a cég törvényes képviseletére; kapcsolattartók adatai esetében pedig a szerződésekből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során eljáró személy kijelölése.

- A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, munkakör.

- Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő és a nem természetes személy partner jogos érdeke: GDPR 6. cikk (1) f) pontja. Érdekmérlegelési teszt készült, amelyet kérelem esetén a kapcsolattartó személy rendelkezésére bocsát az Adatkezelő.

- Jogos érdek: Harmadik személy (partner) és Adatkezelő jogos érdeke ugyanaz. A felek kizárólag a nem természetes személy partner által megjelölt természetes személyen keresztül tudnak kapcsolatot tartani egymással. Az Adatkezelőnek a fent említett célból alapvető, jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez, a partnerekkel való kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges, az előzőekben felsorolt személyes adatok kezelése. Az Adatkezelő ugyanis e partnerekkel kizárólag a kapcsolattartón keresztül tud kapcsolatot tartani, mivel a nem természetes személyt szükségszerűen természetes személyek (jelen esetben a munkavállalók, megbízottak, egyéb jogviszonyban állók) képviselnek, akik által a jogi személyek az üzleti életben meg tudnak jelenni.

- Az adatkezelés időtartama: A számviteli bizonylaton szereplő személyes adatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 8 évig őrizzük. Az egyéb számviteli bizonylaton nem szereplő személyes adatot a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük.

- Adattovábbítás: kizárólag a jogszabályban meghatározott, hatáskörrel és illetékes hatóságok részére történik, egyéb esetben az adattovábbításhoz az Érintett hozzájárulása szükséges.

- Adatok forrása: nem természetes személy partner, vagy amennyiben a partner gazdasági társaság akkor a cégjegyzésre jogosult képviselő személye, lakcíme a társaság cégkivonatáról megismerhető (nyilvános adat).

3.6 A webáruház adatkezelése

Az adatkezelő honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósul meg.

Az adatkezelő a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

4. Tájékoztatás céltól eltérő adatkezelésről

Amennyiben az Adatkezelő az adatkezelés fent meghatározott céljától eltérő cél érdekében is fel kívánja használni az Érintett (Ön) kezelt személyes adatait, úgy tájékoztatja Önt az eltérő célról és minden egyéb információról az eltérő célú adatkezelés megkezdése előtt. A tájékoztatásra szóban (telefonon), személyes találkozás alkalmával, írásbeli tájékoztatás átadásával, e-mail cím rendelkezésre állása esetén, e-mail útján írásbeli tájékoztató megküldésével kerül sor.

5. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő papír alapon, illetve elektronikusan végzi. 

A papíralapú adattárolás az irattárban, zárható iratszekrényekben történik, amelyhez kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá.

Az elektronikusan történő adatkezelés a szigorú előírások alapján történik, az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

6. Érintett jogai

Személyes adatai kezelése vonatkozásában Önt az alábbi jogok illetik meg:

6.1. Hozzáférési jog

Kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt Önnek arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, akkor hozzáférést biztosít az alábbiakhoz: 

- adatkezelés célja;

- személyes adatok kategóriái;

- azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Ön személyes adatait közölte vagy közölni fogja;

- az Ön személyes adatainak tárolásának tervezett időtartama, amennyiben ez nem lehetséges, úgy az időtartam meghatározásának szempontjai;

 - tájékoztatás arról, hogy miként kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, illetve személyes adatainak kezelése elleni tiltakozási jogáról;

- panasz benyújtásának joga;

- amennyiben az adatokat nem Öntől kapta, úgy a forrásra vonatkozó minden információ.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak másolatát kérése esetén az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2. Helyesbítéshez való jog

Kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a hiányos adatokat.

6.3. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Önre vonatkozó személyes adatokat 

A személyes adatok az alábbi esetekben is törlésre kerülnek:

 - abból a célból, amelyből az adatkezelés megtörtént  a személyes adataira már nincs szükség;

- Ön visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- Ön tiltakozik az adatkezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatai vonatkozásában tiltakozik az adatkezelés ellen;

- az Ön személyes adatait jogellenesen kezelte;

- az Ön személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

6.4. Korlátozáshoz való jog

Kérésre az Adatkezelő korlátozza a személyes adatainak kezelését, amennyiben az alábbiakban felsoroltak valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

- az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri személyes adatai felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége az Ön személyes adataira, ennek ellenére Ön igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az Adatkezelő által közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatai vonatkozásában Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra esik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget éveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

Az adatkezelés korlátozása alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő csak az Ön hozzájárulásával, vagy az Adatkezelő jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.5. Tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja az Ön hozzájárulása, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítse. Ez esetben az Adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az Ön személyes adatait, amennyiben bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeli, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az e célból történő kezelés ellen. Tiltakozása esetén az Adatkezelő a továbbiakban a személyes adatokat e célból nem kezeli.

6.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Jogosult kérni az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatok Ön részére vagy másik Adatkezelő részére történő továbbítását tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

6.7. Visszavonáshoz való jog 

Személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez való hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulásán alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.8. Adatkezelő eljárása

Az Adatkezelő az Ön személyazonosságának ellenőrzését követően, a kérelem kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb huszonöt napon belül a kérelemnek megfelelő formátumban - kivéve ha Ön másképp kéri - köteles teljesíteni a tájékoztatást. 

Amennyiben az Adatkezelő elmulasztja az intézkedést az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor Ön a jelen tájékoztató 7. pontjában meghatározott jogorvoslati jogaival élhet.

A tájékoztatás iránti kérelem teljesítése főszabály szerint díjmentes.

A fent részletesen megjelölt jogai gyakorlására irányuló kérelmek teljesítését az Adatkezelő megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy Önt nem állt módjában azonosítania.

Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő jogosult a kérelem teljesítését megtagadni, vagy a tájékoztatás elkészítésével felmerülő adminisztratív költségekre ésszerű díjat állapíthat meg. Az esetleges adminisztratív költségek felszámításáról a kérelem teljesítését megelőzően tájékoztatni kell Önt, így Ön ennek ismeretében jogosult a kérelmét fenntartani, módosítani vagy visszavonni.

7. Jogorvoslat

7.1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelése során az Ön jogait megsértette, úgy egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A felügyeleti hatóság döntésével szemben Önt megilleti a jogorvoslati jog.

7.2. Bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő a személyes adatait nem a jogszabályoknak megfelelően kezeli, bírósághoz forduljon a jogsérelmének orvoslása iránt.

A pert Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A törvényszékek listája (név, elérhetőség), valamint illetékességkereső szolgáltatás elérhető a https://birosag.hu/ weboldalán.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben a fenti eljárásokat kezdeményezné, úgy küldje el részünkre is panaszát az 1. pontban megadott elérhetőségeink egyikén, igyekezni fogunk orvosolni problémáját.

8. Alkalmazandó jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban GDPR)

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.)

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény